Wat heeft het gekost?

Wij ontvangen rijksmiddelen om de Participatiewet uit te voeren. Deze middelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie-uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds. Vanuit de gemeenten ontvangen wij gelden voor de bijzondere bijstand, meedoen en bedrijfsvoering (organisatie). Tot slot maken wij gebruik van incidentele middelen, waaronder ESF subsidies. Hier leest u wat het heeft gekost, inclusief een algemene toelichting, als het gaat om het totaal voor Werkplein Drentsche Aa over de eerste acht maanden van 2018. 

Onderaan deze pagina vindt u deze informatie per gemeente. Als de individuele gemeente afwijkt van de algemene toelichting, dan geven wij dit daar aan. Ook vindt u onderaan deze pagina een printversie van deze financiële pagina.

Wat heeft het gekost?

Het algemene beeld is dat de bijdrage van de gemeenten is afgenomen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage, dit is positief. Daar waar een stijging van de bijdrage van € 3,8 miljoen euro werd verwacht, is de prognose nu een bijdrage van  € 1,7 miljoen euro meer dan begroot.

Deze verlaging van de prognose wordt met name veroorzaakt door een hoger budget op de Uitkeringen Participatiewet en lagere uitkeringslasten. Ook zijn de organisatielasten afgenomen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

Ten opzichte van de begroting ontstaat er nog wel een nadeel, door een lager budget op de Uitkeringen Participatiewet voor de gemeente Assen dan begroot. De oorzaken van deze discrepantie waren technisch van aard en zijn eind 2017 middels een uitgebreide memo behandeld. Verder vallen de bedrijfsvoeringskosten hoger uit dan begroot en is er een lichte toename in de kosten voor bijzondere bijstand. Tot slot is er een voordeel ten opzichte van de begroting op de integratie-uitkering en het Bbz2004.

Integratie-uitkering  

Het budget voor de integratie-uitkering ontvangen wij via de gemeenten van het Rijk, nadat de gemeenten de kosten voor Alescon hierop in mindering hebben gebracht. Voor Aa en Hunze is de uitname € 90.000, voor Assen € 1.554.000 en voor Tynaarlo € 93.000. 

In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de middelen die vanuit de integratie-uitkering beschikbaar zijn, budgettair-neutraal worden ingezet. Dit wil zeggen dat er in principe geen overschrijding van de middelen mag plaatsvinden. Doordat wij veel re-integratie activiteiten zelf uitvoeren weten wij de kosten laag te houden. Toch zien wij de uitgaven in de routes onderwijs en werknemer stijgen. De uitgaven voor de route ondernemer vallen echter behoorlijk lager uit. Dit heeft te maken met het feit dat minder ondernemers een beroep hebben hoeven te doen op een schuldsaneringstraject.

Prestatieafspraak 

Wij zorgen dat onze uitgaven binnen de door gemeenten beschikbaar gestelde middelen (Integratie uitkering) blijven. 

KPI integratie uitkering

Bijzondere bijstand en meedoen   

De uitgaven voor bijzondere bijstand en meedoen vallen € 40.000 euro lager uit dan de verwacht bij de eerste bestuursrapportage. Ten opzichte van de begroting is er nog sprake van een overschrijding van ongeveer 5%. Zoals ook in de vorige rapportage aangegeven wordt deze overschrijding veroorzaakt door een toename van de kosten voor bewindvoering en meedoen kinderen ten opzichte van begroot. Anderzijds is de stijging van de uitgaven aan de collectieve zorgverzekering niet zo hoog als verwacht, wat een voordeel betekent op de begroting. De uitgaven liggen grotendeels in lijn met de uitgaven in 2017.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz2004)    

De financieringssystematiek van het Bbz2004 is bijzonder. Een deel kan gedeclareerd worden bij het Rijk en een deel is een vast budget. Daarnaast heeft ook de Bbz2004 quote invloed op de budgettoekenning van het Rijk. Per saldo valt de eigen bijdrage van de drie gemeenten € 31.000 euro lager uit dan begroot. Het aantal ondernemers nam in 2017 toe (zie ook ons jaarverslag). Tegelijkertijd merken wij dat door de aantrekkende economie meer mensen in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien, waardoor een daling in de uitgaven Bbz2004 wordt verwacht ten opzichte van 2017.

Uitkeringen Participatiewet 

Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage vallen zowel de baten (€ 1,33 miljoen euro) als de lasten (€ 526.000 euro) gunstiger uit. Dit komt door de bekendmaking van het definitief budget en een daling van het aantal uitkeringen.

Afgezet tegen de begroting valt het definitief budget voor de Uitkeringen Participatiewet € 1,2 miljoen euro lager uit. Oorzaak hiervan is het fors lagere budget van de gemeente Assen, waarover wij eind 2017 via een uitgebreide memo een toelichting hebben gegeven.

De lasten vallen € 126.000 hoger uit dan begroot. De uitgaven aan loonkostensubsidie nemen toe door met name de groei in afspraakbanen en beschut werk. Deze groei van de uitgaven aan loonkostensubsidie was vorig jaar al ingezet, waardoor wij 2017 al hoger zijn geëindigd dan de begroting van 2018. Daarentegen vallen de uitkeringslasten lager uit dan begroot. Dit komt door de daling van het aantal cliënten. Op totaalniveau vallen de lasten € 167.000 lager uit in vergelijking met de jaarrekening 2017.

Debiteuren en incasso     

Bij de debiteuren en incasso geldt hetzelfde beeld als in de eerste bestuursrapportage. De debiteurenontvangsten blijven achter op onze eigen ambitie van 1,4 miljoen (gelijk aan vorig jaar). Dit heeft ook te maken met onze inzet op het voorkomen van het ontstaan van nieuwe terugvorderingen. Wij hebben onze werkwijze rondom de aanvraag van een uitkering veranderd. Hierbij worden voorlichtingen gegeven over de rechten en plichten van een uitkering en wordt meer aandacht besteed aan hulp bij naleving, met als doel (onbedoelde) fraude en de daarmee gepaard gaande terugvorderingen te voorkomen. Deze investering op preventie zorgt voor een verlaging van het aantal opgeboekte vorderingen.

Daarnaast hebben wij in de eerste verantwoordingsperiode van 2017 een aantal incidentele, grote bedragen ontvangen van onze debiteuren. Zulke incidentele meevallers hebben in 2018 nog niet plaatsgevonden. 

Bbz quote

De Bbz quote is het percentage dat gemeenten binnen moeten halen op in het verleden verleende Bbz kredieten aan ondernemers. Voor 2018 bedraagt dit percentage 91,4%, in 2017 was dit nog 77%. De ontvangstnorm wordt berekend over de gemiddelde lasten van het verstrekte bedrijfskapitaal in de individuele gemeente in de afgelopen vijf jaar. Gemeenten die meer ontvangsten realiseren dan de gestelde norm, mogen het meerdere houden. Als de ontvangsten minder dan de gestelde norm zijn, moeten de gemeenten het verschil zelf bijleggen. De prognose voor de Bbz2004-quote is op dit moment een bijbetaling van € 9.000.

Organisatie     

De bedrijfsvoeringskosten worden in 2018 volledig verdeeld via de vastgestelde verdeelsleutel. Voor 2018 betekent dit voor Aa en Hunze 12,71%, voor Assen 72,40% en voor Tynaarlo 14,88%.

In de eerste bestuursrapportage was de prognose een overschrijding van € 601 duizend euro op de personeelslasten. Hiervoor hebben we een uitgebreide toelichting gegeven in de eerste bestuursrapportage.

Samengevat zagen deze oorzaken er als volg uit:

  • Frictiekosten: € 291.000
  • Financieel stabiel: € 131.000
  • Jobcoaching / Statushouders: € 111.000
  • Invoering AVG en Functionaris Gegevensbescherming: € 35.000
  • Overige: € 50.000

Op een aantal punten zijn er ontwikkelingen geweest die zorgen voor een bijstelling van de bovenstaande bedragen, waardoor de overschrijding nu € 414 duizend euro bedraagt. Doordat het financieel stabiel programma niet in de volledige omvang is gestart in 2018 zijn de kosten hiervoor € 50.000 lager geworden. Verder is er een verwachte vacature niet ingevuld en is van een van de gedetacheerde krachten korter gebruik gemaakt dan verwacht. Hierdoor komen de personeelslasten € 80.000 lager uit en dalen de frictiekosten met € 25.000. Daarnaast is er voor de inhuur van twee collega’s vanuit Alescon geen inleenvergoeding in rekening gebracht die wel meegenomen was in de prognose.

Voor wat betreft de overige bedrijfsvoeringskosten is rekening gehouden met frictiekosten in aanloop naar de samenvoeging met Alescon-Noord per 1 januari 2019. Hiervoor zullen kosten gemaakt worden met betrekking tot de huisstijl, werkkleding, maar ook ICT-faciliteiten zoals laptops en telefoons. De prognose van deze frictiekosten is € 63.000.