Route onderwijs

Via de route onderwijs gaan cliënten via een opleiding of traject naar de arbeidsmarkt. De doelgroep voor deze route bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen op school, jongeren die gestopt zijn met een opleiding en cliënten met een opleiding tot en met MBO niveau 2. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg belangrijk. Een startkwalificatie biedt veel meer kansen op de arbeidsmarkt.

Voor de route onderwijs werken wij vanuit een vind- en verbindplaats op het Drenthe College in Assen en zijn wij wekelijks te vinden bij de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs. De begeleiding naar en tijdens een afspraakbaan en beschut werk vindt plaats vanuit deze route. 

Wij werken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Ook werken wij samen in de arbeidsmarktregio op het gebied van aanpak (regionale) jeugdwerkloosheid en de goede aansluiting vanuit onderwijs naar arbeidsmarkt. Deze succesvolle aanpak zorgt ervoor dat de vraag naar de dienstverlening op het gebied van preventie op scholen, bij UWV en andere maatschappelijke/ zorg instanties is toegenomen. Het aantal cliënten in deze route blijft stijgen. Dit heeft met name te maken met de doelgroep die in aanmerking komt voor een afspraakbaan. Deze jongeren zouden voorheen terecht zijn gekomen in de Wajong of Wsw.

Sluitende aanpak

De sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren (zie ook onderstaande button) is gericht op jongeren vanaf 16 jaar. Op deze leeftijd zijn de jongeren nog actief in de onderwijswereld en daardoor beter vindbaar. Het is ook de leeftijd waarbij de volgende stap naar het vervolgonderwijs gemaakt moet worden en sluit aan bij de doelgroep van het Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC). Met preventie als basis en maatwerk als norm, helpen wij samen met ons netwerk de jongeren op weg naar vervolgonderwijs of werk. De ingezette koers van 2017 hebben wij gecontinueerd.

Wij zijn tevreden over de samenwerking binnen het netwerk en zetten in op een doorontwikkeling van de methodiek. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, gemeenten, RMC en Werkplein Drentsche Aa heeft er toe geleid dat wij de afgelopen vier maanden vele tientallen jongeren een stap of een sprong verder geholpen hebben. Wij gebruiken hiervoor diverse instrumenten, zoals loopbaanoriëntatie, coachingsgesprekken, navigatorsystematiek en aangepaste opleidingen. Verder zien wij een ontwikkeling richting meer duurzame uitstroom. De samenwerking is niet alleen inspirerend en leuk, het leidt elke dag tot concrete resultaten.

Het in beeld hebben en houden van cliënten biedt de komende periode een aantal uitdagingen door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waardoor het aansluiten van diverse gegevensbronnen niet meer zo vanzelfsprekend is.

Afspraakbanen en Beschut werk

Jongeren die de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs volgen bereiden wij samen met de scholen voor op een plek op de arbeidsmarkt. Juist hiervoor hebben wij een sluitende aanpak ontwikkeld, zoals hierboven beschreven. Jongeren die niet worden toegelaten tot de Wajong komen via het UWV bij ons terecht en worden door ons begeleid naar een afspraakbaan of beschut werk.

Het is belangrijk om alle werkgevers te informeren over de mogelijkheden rondom de inzet van afspraakbanen. Wij geven hier voortdurend invulling aan en werken daarbij samen met andere gemeenten, het UWV, SW-bedrijven en onderwijsinstellingen binnen onze arbeidsmarktregio (WerkinZicht).

In de eerste acht maanden van 2018 hebben wij 26 nieuwe afspraakbanen gerealiseerd. Het totale aantal actieve afspraakbanen is op dit moment 81, waarvan 12 in Aa en Hunze, 57 in Assen en 12 in Tynaarlo. Binnen onze eigen organisatie werken op dit moment vier medewerkers op een afspraakbaan, zowel binnen facilitaire dienstverlening als binnen de administratie. 

Beschut werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een “beschutte” omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van de gemeente of het UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Het aantal beschut werk plekken, in 2018, waar vanuit het Rijk middelen voor beschikbaar wordt gesteld is 4 in Aa en Hunze, 27 in Assen en 7 in Tynaarlo. Op dit moment hebben wij 31 beschut werk plekken ingevuld, waarvan 4 in Aa en Hunze, 23 in Assen en 4 in Tynaarlo. Verder is al bekend dat in september nog twee cliënten vanuit Assen op een beschutte werkplek zullen starten. Voor één cliënt met een Wajong-uitkering wordt, in samenwerking met het UWV, onderzocht of zij op basis van loondispensatie op een beschutte werkplek aan de slag kan. Als cliënten niet op een beschutte werkplek terecht kunnen nemen zij deel aan een Werk Fit traject, zodat zij wel actief blijven. Op dit moment hebben wij vijf cliënten uit Aa en Hunze in dit traject.

Afspraakbaan binnen Werkplein Drentsche Aa
Interview met Kiny, collega van Rose

Kiny geeft aan dat het team het erg spannend vond om met een nieuwe collega die op een afspraakbaan zit te gaan werken. Het team had al ervaring met collega’s die op een werkervaringsplaats kwamen en dit was niet altijd even goed bevallen. De mensen op een werkontwikkelplek hadden veel begeleiding nodig en konden vaak maar een korte periode blijven. Hierdoor voegde het qua workload niet veel toe en ging het er alleen om dat de medewerker weer wat werkritme op deed. Rose de Vries is in maart 2018 begonnen als medewerker digitalisatie. Dit pakt zo goed uit dat zij inmiddels als volledige kracht wordt ingewerkt op de afdeling Ondersteuning FrontOffice(OFO).

Jobcoach Bastiaan van Werkplein Drentsche Aa heeft in de zoektocht naar een nieuwe collega het team goed begeleid. Hij heeft hierin zeer goed gekeken naar het teamverband, de rollen van het team en hoe het team de werkzaamheden doet. Deze analyse heeft hij gedaan met behulp van een kaartspel. Na afloop van de analyse kwam hier een profiel uit. Hiermee is Bastiaan op zoek gegaan en heeft hij Rose gevonden. Zij is begonnen met een proeftijd, dit is al na 1 één maand omgezet naar een dienstverband van een jaar. Zij past zeer goed in het team, zowel Rose als haar collega’s van OFO zijn erg tevreden.

Prestatieafspraak 

Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” zonder startkwalificatie zorgt WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt.

KPI school

Op peildatum 1 juni 2018 waren bij ons 50 cliënten zonder startkwalificatie in beeld. Het is ons gelukt om 43 hiervan naar school te begeleiden. Zij starten hun opleiding in september. Daarmee hebben wij deze prestatieafspraak behaald.

Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking en een verdiencapaciteit van minder dan 100% dat werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.

KPI afspraakbaan

In deze verantwoordingsrapportage hebben wij in totaal 81 cliënten met een actieve afspraakbaan. Hiermee zitten wij ruimschoots boven de groei van 5% van het aantal afspraakbanen. Wij blijven uiteraard inzetten op een uitbreiding van het aantal cliënten met een afspraakbaan.