Route werknemer

Via de route werknemer begeleiden, coachen en plaatsen wij cliënten die direct of binnen twee jaar weer aan het werk kunnen. Het gaat hier dan om de uitkeringsgerechtigden en hun meerderjarige huisgenoten. In de route worden cliënten ingedeeld in de meest geschikte branche. Een deel van deze cliënten vindt werk met hulp van structurele of incidentele loonkostensubsidie indien zij niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als zij aan het werk zijn, verlenen wij nazorg, vaak in de vorm van jobcoaching. In deze route werken wij met drie brancheteams: team Hodezo (Horeca, Detailhandel, Zorg), team BILT (Bouw, Industrie, Logistiek, Techniek) en team Zakelijke Dienstverlening. 

Het succesvol plaatsen kan alleen als wij naast ons aanbod, de cliënten, de vraag van de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw. Ook acquisitie, matching, plaatsing en subsidieverstrekking horen hierbij. Onze accountmanagers werken hiervoor samen in onze Arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Door deze samenwerking brengen wij de kansen in onze regio in beeld. De uitwerking hiervan vormt het marktbewerkingsplan waar de accountmanagers samen met de werkcoaches in de brancheteams invulling aan geven.

De accountmanagers kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij en samen met werkgevers werk te creëren. Zij zorgen ook voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en zorgen voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is.

In 2017 is een duidelijke trend zichtbaar geworden dat ons cliëntenbestand verder van de arbeidsmarkt afstaat. Het wordt steeds lastiger om plaatsingen te kunnen realiseren. Het is algemeen bekend dat de bijstandspopulatie pas later profiteert van een hoogconjunctuur. Bij een aantrekkende economie daalt de WW-populatie altijd eerder dan de bijstandspopulatie. Er zijn intensievere coaching en aanvullende trajecten nodig om de plaatsingen te kunnen realiseren. Daarnaast is de benodigde nazorg groter om er voor te zorgen dat mensen aan het werk blijven. De intensievere begeleiding en nazorg zorgt voor een grotere begeleidingsvraag.

Branchegericht werken

Wij zijn doorlopend op zoek naar de kansen in de markt. Onze coaches werken branchegericht in de sectoren die kansrijk zijn voor onze cliënten en waar de vraag op de arbeidsmarkt groot is. Wij hebben afscheid genomen van de horecabranche als kansrijk beroep voor onze cliënten. Ondanks dat deze branche nog wel vacatures kent, is het verschil in vraag en aanbod te groot geworden. Wel blijven wij investeren in het relatiebeheer met bestaande partners in deze branche. Daarentegen zijn de branches techniek, productie, zorg en ICT voorbeelden van kansrijke branches. Inmiddels zijn 130 cliënten gesproken die in een andere kansrijke branche geplaatst kunnen worden. Voor deze groep worden aparte voorlichtingen georganiseerd, waarin zij kennis gaan maken met de beroepen in deze branches. Daarnaast worden onze cliënten natuurlijk uitgenodigd voor het Werkfestival.

Samenwerking sociale onderneming Bimair

In 2018 is er een unieke onderneming geopend in Assen. In een pand aan de Vlissingenstraat zit Bimair, het productiebedrijf van Janssen Klimaattechniek. Uniek is dat de fabriek wordt voorzien van een rollerbandsysteem dat op diverse plekken is aangepast speciaal voor mensen met een beperking. Bimair is een echte sociale onderneming die ervoor kiest kwetsbare mensen zicht te bieden op betaald werk. Mensen met een beperking en mensen zonder een beperking. Na het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant met de directie van Janssen, de Gemeente Assen en WerkinZicht zijn er flinke stappen gezet in 2018. 

De inrichting van de fabriek vordert, waarbij het de verwachting is dat medio oktober 2018 de productie in volle omvang kan worden gestart.
De afgelopen periode is door Werk in Zicht gebruikt om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de instroom van personeel. Zo zijn er proefplaatsingen gedaan, vacatures vervuld en is er een start gemaakt met een groepsdetachering. Bij goed functioneren is er zicht op vast werk. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is er zeer nauw samengewerkt tussen Werkplein Drentsche Aa, Alescon en het UWV. Om aan de toekomstige vraag naar personeel te kunnen voldoen, wordt nu de samenwerking gezocht met de Pro-scholen. Ook zal worden opgeschaald naar de hele arbeidsmarktregio.

Werken leer je door te werken

Daniel kwam zo trots als een pauw bij Werkplein Drentsche Aa. Hij heeft zijn inburgeringsdiploma gehaald! Hij heeft er een mooi lijstje voor gekocht bij Het Goed en heeft het diploma ingelijst. Dit krijgt een mooi plekje in zijn huis.

Als dank heeft hij een tas vol sla en sperziebonen meegenomen uit zijn eigen moestuin en overhandigd aan zijn werkconsulent Annalie (zie foto). Daniel is ooit begonnen bij de moestuin bij Hotel van der Valk, daarna heeft hij ervaring opgedaan bij het Duurzaamheidscentrum. Nu heeft hij een betaalde baan bij Werkpunt en dit gaat heel goed. Een mooi voorbeeld van hoe een traject kan gaan en van een tevreden cliënt.

Prestatieafspraak

Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.

KPI werk

Zoals wij in ons jaarverslag 2017 en de eerste bestuursrapportage 2018 al hebben aangegeven is de termijn van twee jaar, waarin cliënten die intensieve dienstverlening ontvangen moeten kunnen uitstromen, mogelijk niet meer reëel. Over deze verantwoordingsperiode is de score 73%. Onze inzet blijft zich richten op een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt.