Wat heeft het gekost?

Wij ontvangen rijksmiddelen om de Participatiewet uit te voeren. Deze middelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie-uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds. Vanuit de gemeenten ontvangen wij gelden voor de bijzondere bijstand, meedoen en bedrijfsvoering (organisatie). Tot slot maken wij gebruik van incidentele middelen, waaronder ESF subsidies. Hier leest u wat het heeft gekost, inclusief een algemene toelichting, als het gaat om het totaal voor Werkplein Drentsche Aa over de eerste vier maanden van 2018. 

Onderaan deze pagina vindt u deze informatie per gemeente. Als de individuele gemeente afwijkt van de algemene toelichting, dan geven wij dit daar aan. Ook vindt u onderaan deze pagina een printversie van deze financiële pagina.

Wat heeft het gekost?

De bijdrage van de gemeenten op totaalniveau bedraagt 3,8 miljoen euro meer dan begroot. Dit wordt voor met name veroorzaakt door een lager budget op de Uitkeringen Participatiewet voor de gemeente Assen dan begroot (een nadeel van drie miljoen euro). De oorzaken van deze discrepantie waren technisch van aard en zijn eind 2017 middels een uitgebreide memo behandeld. Verder vallen de bedrijfsvoeringskosten hoger uit dan begroot en is er een lichte toename in de kosten voor bijzondere bijstand. Tot slot is er een voordeel ten opzichte van de begroting op de integratie-uitkering en het Bbz2004.

Integratie-uitkering  

Het budget voor de integratie-uitkering ontvangen wij via de gemeenten van het Rijk, nadat de gemeenten de kosten voor Alescon hierop in mindering hebben gebracht. Voor Aa en Hunze is de uitname € 90.000, voor Assen € 1.554.000 en voor Tynaarlo € 93.000. 

Wij zien dat het beroep op de middelen uit de integratie-uitkering toeneemt. Onze cliënten hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan voorheen, waardoor het gebruik van re-integratietrajecten toeneemt. Verder investeren wij in diverse initiatieven, zoals schuldsanering voor ondernemers, die wij uit de integratie-uitkering financieren. Op totaalniveau is de verwachting dat 95% van de middelen ingezet zullen worden. Er zijn echter verschillen tussen de gemeenten, dit leest u onderaan deze pagina onder de buttons per gemeente.

Prestatieafspraak 

Wij zorgen dat onze uitgaven binnen de door gemeenten beschikbaar gestelde middelen (Integratie uitkering) blijven. 

KPI integratie uitkering

Bijzondere bijstand en meedoen   

De uitgaven voor bijzondere bijstand en meedoen vallen 5% hoger uit dan begroot. De overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van de kosten voor bewindvoering en meedoen kinderen ten opzichte van begroot. Anderzijds is de stijging van de uitgaven aan de collectieve zorgverzekering niet zo hoog als verwacht, wat een voordeel betekent op de begroting. De uitgaven liggen grotendeels in lijn met de uitgaven in 2017.

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz2004)    

De financieringssystematiek van het Bbz2004 is bijzonder. Een deel kan gedeclareerd worden bij het Rijk en een deel is een vast budget. Daarnaast heeft ook de Bbz2004 quote invloed op de budgettoekenning van het Rijk. Per saldo valt de eigen bijdrage van de drie gemeenten € 54.000 lager uit dan begroot. Het aantal ondernemers nam in 2017 toe (zie ook ons jaarverslag). Tegelijkertijd merken wij dat door de aantrekkende economie meer mensen in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien, waardoor een daling in de uitgaven Bbz2004 wordt verwacht ten opzichte van 2017.

Uitkeringen Participatiewet 

Het nader voorlopig budget voor de Uitkeringen Participatiewet valt voor de gemeenten totaal € 2,5 miljoen euro lager uit dan begroot. Oorzaak hiervan is het fors lagere budget van de gemeente Assen, waarover wij eind 2017 via een uitgebreide memo een toelichting hebben gegeven.

Verder vallen de lasten 1,6% hoger uit dan begroot. De uitgaven aan loonkostensubsidie nemen toe door met name de groei in afspraakbanen en beschut werk. Deze groei van de uitgaven aan loonkostensubsidie was vorig jaar al ingezet, waardoor wij 2017 al hoger zijn geëindigd dan de begroting van 2018. Daarnaast valt het bedrag aan nieuwe vorderingen (debiteuren) ruim € 500.000 lager uit dan begroot. Hierover leest u meer bij het onderdeel 'Debiteuren en incasso'. Een lager bedrag aan nieuwe vorderingen betekent een financieel nadeel ten opzichte van de begroting. Daarentegen vallen de uitkeringslasten nagenoeg even hoog uit als begroot. Dit komt doordat wij weliswaar minder uitkeringen verstrekken, maar wel tegen een hogere gemiddelde uitkeringsprijs dan begroot. Op totaalniveau komen de lasten overeen met realisatiecijfers van 2017.

Beschut werk 

De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk tot en met april 2018 bedragen € 56.000 (in de tabel is dit verwerkt in de post ‘ Structurele loonkostensubsidie’). De begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen € 51.000.

Incidentele loonkostensubsidie

In deze verantwoordingsperiode is er voor 74 cliënten incidentele loonkostensubsidie verstrekt. Door de inzet van deze incidentele subsidie worden de cliënten in staat gesteld fulltime of parttime aan het werk te zijn. Dit betekent een directe besparing op de uitkeringslasten.

Gemiddelde uitkeringsprijs

De gemiddelde uitkeringsprijs bedraagt € 13.126 en is daarmee 0,9% hoger dan begroot. In vergelijking met de uitkeringsprijs van 2017 is deze stabiel gebleven. De gemiddelde uitkeringsprijs op totaalniveau is lager dan de landelijke uitkeringsprijs van € 14.200.

Debiteuren en incasso     

De debiteurenontvangsten blijven achter op onze eigen ambitie van 1,4 miljoen (gelijk aan vorig jaar). Wij zien dat het aantal nieuwe terugvorderingen afneemt. Wij hebben tevens onze werkwijze rondom de aanvraag van een uitkering veranderd. Hierbij worden voorlichtingen gegeven over de rechten en plichten van een uitkering en wordt meer aandacht besteed aan hulp bij naleving, met als doel (onbedoelde) fraude en de daarmee gepaard gaande terugvorderingen te voorkomen. Daarnaast hebben wij in de eerste verantwoordingsperiode van 2017 een aantal incidentele, grote bedragen ontvangen van onze debiteuren. Zulke incidentele meevallers hebben in 2018 nog niet plaatsgevonden. 

Verder is bij de accountantscontrole over het boekjaar 2017 afgesproken dat de berekeningssystematiek van de voorziening dubieuze debiteuren in 2018 herijkt zal worden. Dit gaat in het najaar van 2018 plaatsvinden.

Bbz quote

De Bbz quote is het percentage dat gemeenten binnen moeten halen op in het verleden verleende Bbz kredieten aan ondernemers. Voor 2018 bedraagt dit percentage 91,4%, in 2017 was dit nog 77%. De ontvangstnorm wordt berekend over de gemiddelde lasten van het verstrekte bedrijfskapitaal in de individuele gemeente in de afgelopen vijf jaar. Gemeenten die meer ontvangsten realiseren dan de gestelde norm, mogen het meerdere houden. Als de ontvangsten minder dan de gestelde norm zijn, moeten de gemeenten het verschil zelf bijleggen. De prognose voor de Bbz2004-quote is op dit moment een bijbetaling van € 18.000.

Organisatie     

De bedrijfsvoeringskosten worden in 2018 volledig verdeeld via de vastgestelde verdeelsleutel. Voor 2018 betekent dit voor Aa en Hunze 12,71%, voor Assen 72,40% en voor Tynaarlo 14,88%.

De personele lasten vallen € 601.000 hoger uit dan begroot. Ten tijde van het opstellen van de begroting waren de personele kosten die gedurende 2017 en 2018 zouden ontstaan nog niet (volledig) te voorzien. De uitgaven in 2017 waren dan ook al hoger dan de begroting van 2018. De overschrijding van de personeelslasten kent een aantal oorzaken.

Frictiekosten 

In verband met de aankomende samenvoeging van Alescon-Noord binnen WPDA is bestuurlijk de afspraak gemaakt om geen vaste arbeidscontracten meer te vergeven. Bij elke openstaande vacature is eerst afstemming geweest met Alescon over de invulling hiervan. Daarna zijn de vacatures extern uitgezet. Echter, met de aantrekkende arbeidsmarkt hebben wij gemerkt dat wij, door het niet kunnen bieden van een perspectief, geen geschikte kandidaten hebben kunnen werven voor openstaande vacatures binnen WPDA. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om personeel aan te trekken via detacheringsbureaus. De kosten hiervan zijn fors hoger in vergelijking met de kosten van personeel wat in dienst is van WPDA. In totaal hebben wij 4,56 fte aan vacatures ingevuld (met verschillenden looptijden en contracten). Deze vacatures zijn geweest op het gebied van inkomensconsulent, financiële administratie en uitkeringsadministratie. De prognose van het totaal aan extra kosten in 2018 bedragen op dit moment € 125.000.

Er zijn ook nog frictiekosten in verband met de oprichting van Werkplein Drentsche Aa (2016) voor boventallig personeel ten bedrage van € 100.000 (t/m 2021) en een afvloeiingsregeling van € 66.000,- (t/m 2019). Deze kosten hebben ook in 2017 al plaatsgevonden.

De totale frictiekosten bedragen € 291.000.

Financieel stabiel

Wij hebben uitvoering gegeven aan de bestuurlijke wens om bij te dragen aan financiële stabiliteit onder onze inwoners. Hiervoor hebben wij moeten investeren in de formatie die werkzaam is binnen de buurt- en sociale teams. Naast een kwalitatieve investering (opleidingen) heeft ook een kwantitatieve investering plaatsgevonden. Vanuit het rijk wordt € 80 miljoen beschikbaar gesteld over de komende drie jaren voor de bestrijding van armoede en schulden.

De kosten van deze investering zijn structureel en bedragen € 131.000.

Jobcoaching/Statushouders

Het aantal cliënten dat vanuit het doelgroepregister wordt begeleid is behoorlijk toegenomen. De begeleiding van de statushouders vergt extra inzet van onze coaches. Hiervoor hebben wij na het indienen van de begroting 2018 nog coaches aangetrokken. 

De kosten van deze uitzetting bedragen € 111.000. De helft van deze kosten zaten ook al in de realisatie van de personeelslasten van 2017.

Invoering AVG en Functionaris Gegevensbescherming

De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een onontkoombaar gegeven. De werkzaamheden hiervoor zijn de afgelopen maanden fors geweest en vragen een structurele inbedding binnen de organisatie. Enerzijds door de bewustwording en verdere implementatie binnen de organisatie vorm te geven en anderzijds door het verplicht moeten aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op het naleven van de AVG. 

De kosten hiervoor bedragen € 35.000.

Overig

We hebben in 2018 een aantal collega's moeten vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof. Hiervoor wordt ook een vergoeding ontvangen vanuit het UWV echter stijgen de lasten ook. 

De kosten bedragen € 50.000