Route ondernemer

De route ondernemer is voor gevestigde- of startende ondernemers. De dienstverlening aan onze inwoners die ondernemen of willen gaan ondernemen vindt plaats vanuit en samen met De Drentse ZaakDe Drentse Zaak is een  omgeving voor ondernemers, waar inwoners workshops kunnen volgen, professioneel gecoacht kunnen worden en op allerlei terreinen laagdrempelig advies kunnen krijgen.

Ondernemersadviseurs van WPDA werken daar op locatie en begeleiden inwoners die zelfstandig ondernemer willen worden of die al gevestigd zijn en in financiële moeilijkheden terecht zijn gekomen. Ook bij het stoppen van een eigen bedrijf biedt De Drentse Zaak ondersteuning. De ondernemersadviseurs geven daarmee invulling aan de Participatiewet en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz2004).

Het aantal bijstandscliënten dat via de route ondernemer begeleiding krijgt naar ondernemerschap, blijft hoog. Het economische klimaat biedt namelijk kansen voor ondernemers en dat zien wij duidelijk terug in het aantal aanvragen om te starten met een eigen bedrijf. 

Parttime ondernemen

Wij investeren nog steeds fors in “Parttime Ondernemen” zodat onze cliënten via ondernemerschap deels hun eigen inkomen kunnen verdienen. WPDA is landelijk gezien koploper. Vanuit een uitkeringssituatie een parttime onderneming starten biedt mooie kansen. In een aantal gevallen leidt dit zelfs tot volledig ondernemerschap zonder ondersteunende uitkering. In deze voorlichting leest u daar meer over.

Zwemlessen

Een inwoonster heeft na haar scheiding haar oude beroep van zweminstructrice weer opgepakt. In verband met de opvang van haar kinderen heeft zij ervoor gekozen om dit te doen als zelfstandig ondernemer, zodat zij flexibel blijft in de uren die zij werkt. De ondernemersadviseurs hebben vertrouwen uitgesproken in de levensvatbaarheid van haar toekomstige bedrijf en hebben een Bbz-uitkering verstrekt met coaching bij de start van haar bedrijf. Wij zijn nu een paar maanden verder en het bedrijf is al zo succesvol dat zij er van kan leven. Op dit moment helpen wij haar nu in haar zoektocht naar personeel!

Statushouders aan de slag als ondernemer

Wij zijn vorig jaar een speciaal traject gestart voor statushouders die een eigen bedrijf willen beginnen of daarover twijfelen en op dit moment deze stap niet kunnen of durven maken. De Drentse Zaak gaat individueel met deze statushouders in gesprek, zodat zij ondersteuning op maat krijgen. Denk hierbij aan intensieve taallessen gericht op vaktaal en ondernemerschap. Ook de motivatie, doelstellingen, ervaringen en het netwerk komen aan bod. Een belangrijk onderdeel is informatie over de belastingen. Wij helpen de statushouders met het opstellen van een goed onderbouwd ondernemersplan, zodat zij succesvol kunnen starten met hun bedrijf. In de eerste vier maanden van 2018 zijn negen statushouders gestart met dit behoorlijk intensieve traject. Van deze groep hebben inmiddels vier statushouders een dermate goed ondernemersplan, dat zij naar verwachting kansrijk gaan zijn richting zelfstandig ondernemerschap.

Preventieplan voor armoede en schulden

De gemeente Assen heeft ons verzocht in samenwerking met De Drentse Zaak een preventie aanpak te organiseren speciaal voor ondernemers. Armoede mag immers niet de oorzaak zijn dat ondernemers aan de kant staan. Daarnaast moeten schulden zoveel mogelijk worden voorkomen. In 2018 heeft De Drentse Zaak gratis spreekuren georganiseerd voor ondernemers zodat zij daar hun vragen kunnen stellen over financiën, schulden en alle voorzieningen die er voor ondernemers zijn. Ook komt er begin mei 2018 een gratis subsidiespreekuur, waar ondernemers informatie krijgen over subsidies, fondsen en fiscale regelingen voor hun bedrijf.

Prestatieafspraak

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 40% van de potentiële starters vanuit een uitkeringssituatie succesvol is.

KPI starters

In het verlengde van de systematiek die wij hanteren bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer, hebben wij deze prestatieafspraak gemeten over een voorliggende periode. De score is ruim boven de 40%. Starters ontvangen gemiddeld 36 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat 65% van de gevestigde ondernemers die zich meldt een succesvolle doorstart maakt.

KPI gevestigden

Ook hier hanteren wij dezelfde systematiek als bij de prestatieafspraak voor de route Werknemer. De score is ruim boven de 65%. Gevestigde ondernemers ontvangen gemiddeld 12 maanden dienstverlening.

De dienstverlening van de Drentse zaak zorgt ervoor dat minimaal 50 inwoners via parttime ondernemen ten minste 30% van hun uitkering zelf verdienen. 

KPI parttime ondernemers

In de eerste vier maanden van 2018 hebben gemiddeld 51 parttime ondernemers inkomsten gehad naast hun uitkering. Deze cliënten hebben per maand € 439 van hun uitkering zelf verdiend (op een gemiddelde norm van € 1.047). Dit is ongeveer 42% van de gemiddelde norm van de uitkering. De KPI is daarmee voor deze verantwoordingsperiode behaald.

Rendement route ondernemer

In de bestuursrapportage maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bestaan uit de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route ondernemer heeft opgeleverd.