Route onderwijs

Via de route onderwijs gaan cliënten via een opleiding of traject naar de arbeidsmarkt. De doelgroep voor deze route bestaat uit jongeren die dreigen uit te vallen op school, jongeren die gestopt zijn met een opleiding en cliënten met een opleiding tot en met MBO niveau 2. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is erg belangrijk. Een startkwalificatie biedt veel meer kansen op de arbeidsmarkt.

Voor de route onderwijs werken wij vanuit een vind- en verbindplaats op het Drenthe College in Assen en zijn wij wekelijks te vinden bij de praktijkschool en het voortgezet speciaal onderwijs. De begeleiding naar en tijdens een afspraakbaan en beschut werk vindt plaats vanuit deze route. 

Wij werken nauw samen met de onderwijspartijen in de Drentsche Aa gemeenten. Ook werken wij samen in de arbeidsmarktregio op het gebied van aanpak (regionale) jeugdwerkloosheid en de goede aansluiting vanuit onderwijs naar arbeidsmarkt. Deze succesvolle aanpak zorgt ervoor dat de vraag naar de dienstverlening op het gebied van preventie op scholen, het UWV en andere maatschappelijke/zorg instanties is toegenomen. Het aantal cliënten in deze route is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 80% gestegen. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de formatie. 

Sluitende aanpak

De sluitende aanpak (zie ook onderstaande button) voor kwetsbare jongeren is gericht op jongeren vanaf 16 jaar. Op deze leeftijd zijn de jongeren nog actief in de onderwijswereld en daardoor beter vindbaar. Het is ook de leeftijd waarbij de volgende stap naar het vervolgonderwijs gemaakt moet worden en sluit aan bij de doelgroep van het Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaters (RMC). Met preventie als basis en maatwerk als norm bereiken, helpen wij samen met ons netwerk de jongeren op weg naar vervolgonderwijs of werk. De ingezette koers van 2017 hebben wij gecontinueerd.

Wij zijn tevreden over de samenwerking binnen het netwerk en zetten in op een doorontwikkeling van de methodiek. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemers, gemeenten, RMC en WPDA heeft er toe geleid dat wij vele tientallen jongeren uit vijf gemeenten in de afgelopen vier maanden een stap of een sprong verder geholpen hebben. Dit aan de hand van een loopbaanoriëntatie, coachingsgesprek, navigator, aangepaste opleiding, of door die duurzame baan te nemen in plaats van een tijdelijke. De samenwerking is niet alleen inspirerend en leuk, het leidt elke dag tot concrete resultaten.

Anderzijds biedt het in beeld hebben en houden van cliënten de komende periode een aantal uitdagingen door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er wordt gekeken hoe het aansluiten van de diverse gegevensbronnen om de cliënt goed in beeld te houden vorm gegeven kan worden. 

Afspraakbanen en Beschut werk

Jongeren die de praktijkschool of het voortgezet speciaal onderwijs volgen bereiden wij, samen met de scholen, voor op een plek op de arbeidsmarkt. Deze plek bestaat in de meeste gevallen uit een afspraakbaan en soms uit een beschutte werkplek. Juist hiervoor hebben wij een sluitende aanpak, zoals hierboven beschreven, ontwikkeld. Jongeren die niet worden toegelaten tot de Wajong komen via het UWV bij ons terecht en deze begeleiden wij naar een afspraakbaan of beschut werk.

Het is belangrijk om alle werkgevers te informeren over de mogelijkheden rondom de inzet van afspraakbanen. Wij geven hier voortdurend invulling aan en werken daarbij samen met andere gemeenten, UWV en SW-bedrijven en onderwijsinstellingen binnen onze arbeidsmarktregio (WerkinZicht).

In de eerste vier maanden van 2018 hebben wij 16 nieuwe afspraakbanen gerealiseerd. Het totale aantal actieve afspraakbanen is op dit moment 71. 10 in Aa en Hunze, 50 in Assen en 11 Tynaarlo.

Binnen onze eigen organisatie zijn op dit moment vier mensen werkzaam op een afspraakbaan, dit op het gebied van facilitaire dienstverlening en binnen enkele administratieve functies. 

Beschut werk is bedoeld voor cliënten die alleen in een “beschutte” omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat om cliënten die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze cliënten in dienst neemt. Ook niet met extra voorzieningen van de gemeente of UWV. Niet de werkzaamheden zelf typeren beschut werken, maar de mate van begeleiding en werkplekaanpassing.

Het totale aantal beschut werk plekken is op dit moment 24, waarvan 4 in Aa en Hunze, 16 in Assen en 4 in Tynaarlo. Op korte termijn zullen in Assen nog 4 mensen kunnen starten op een beschut werk plek en moet er nog 1 aanvraag beoordeeld worden. Voor Aa en Hunze geldt dat er 5 cliënten niet geplaatst kunnen worden op een beschut werk plek. Voor deze cliënten wordt momenteel een Werk Fit traject ingezet zodat zij wel actief blijven. 

Afspraakbaan binnen WPDA

In maart 2018 is Fokke begonnen als Facilitair Medewerker bij WPDA. Hij is eerst op proef. Al snel blijkt dat het goed gaat. Hij leert snel en pakt de dingen die hij moet doen snel op. Wat belangrijk voor hem is, is dat hij duidelijkheid nodig heeft. Dat hij weet wat hij moet doen, wanneer hij dit moet doen en hoe hij dit moet doen. Het team waarin hij zit heeft in goed overleg met jobcoaches een werkschema opgesteld, zodat de taken die gedaan moet worden verdeeld kunnen worden. Voor Fokke schept dit duidelijkheid. Het werken gaat goed, hij is blij met zijn baan en gaat elke dag met plezier naar zijn werk. Al snel krijgt hij te horen dat hij een arbeidscontract krijgt, waarmee hij bij WPDA aan de slag kan blijven en een afspraakbaan heeft.

Samenwerking sociale onderneming Bimair

In 2018 opent een unieke onderneming haar deuren in Assen. In het pand aan de Vlissingenstraat start dan Bimair, het productiebedrijf van Janssen Klimaattechniek. Uniek is dat de fabriek wordt voorzien van een rollerbandsysteem dat op diverse plekken wordt aangepast, speciaal voor mensen met een beperking. Bimair is een echte sociale onderneming die ervoor kiest kwetsbare mensen zicht te bieden op betaald werk. Mensen met een beperking en mensen zonder een beperking. Na het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant met de directie van Janssen, de Gemeente Assen en WerkinZicht zijn er flinke stappen gezet begin 2018. Inmiddels is de fabriek volledig opnieuw ingericht en worden de eerste machines gemonteerd.

Meerdere cliënten vanuit WPDA en het UWV hebben inmiddels een arbeidsovereenkomst met Bimair. In de komende maanden wordt verwacht de eerste machines operationeel te krijgen. Het streven is om in 2018 20 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betaald aan het werk te laten zijn. 

Prestatieafspraak 

Van de cliënten die behoren tot de doelgroep “Jongeren” zonder startkwalificatie zorgt WPDA dat 75% binnen een jaar weer een opleiding volgt.

KPI jongeren school2

Bijna alle opleidingen starten in september en daarom kunnen wij nu geen concrete uitspraak doen over deze KPI. Dit doen wij in de volgende bestuursrapportage.

Het aantal inwoners met een arbeidsbeperking en een verdiencapaciteit van minder dan 100% dat werkzaam is binnen het reguliere bedrijfsleven neemt elk jaar met 5% toe.

KPI afspraakbanen

In deze verantwoordingsrapportage hebben wij in totaal 71 cliënten met een actieve afspraakbaan. Hiermee zitten wij ruimschoots boven de groei van 5% van het aantal afspraakbanen. Wij blijven uiteraard inzetten op een uitbreiding van het aantal cliënten met een afspraakbaan.

 

Rendement route onderwijs

In de bestuursrapportage maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie en het voorkomen van instroom door preventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route onderwijs heeft opgeleverd.