Route vrijwilliger

Financiële stabiliteit is het fundament voor participeren. Hierin pakken wij onze rol en bedienen de inwoners die tot de risicodoelgroep behoren. Hierdoor voorkomen wij dat inwoners een uitkering van ons nodig hebben en dat er onnodige schuldenproblematiek ontstaat. Financiële stabiliteit zorgt ervoor dat inwoners minder drempels ervaren om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Wij voeren deze additionele werkzaamheden samen met Vaart Welzijn en de GKB uit in het kader van flankerend beleid van de drie gemeenten. Er ligt een wens om dit bestuurlijk te bekrachtigen en hiervoor middelen beschikbaar te stellen. 

Binnen de route Vrijwilliger verwijzen wij inwoners die niet naar de arbeidsmarkt kunnen naar de meest passende vorm van ondersteuning en monitoren wij de voortgang. Het opleggen van een dwingende vorm van participatie (als vorm van tegenprestatie, zoals genoemd in de participatiewet) is eigenlijk nooit nodig, omdat cliënten zelf maatschappelijk actief willen zijn.

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van participatieactiviteiten in buurt, wijk, dorp of stad ligt bij de zorg- en welzijnspartijen in onze omgeving. Wij hebben hierin een verbindende en verwijzende functie en werken vanuit die rol met die partijen samen. Dit gebeurt op onze vind- en verbindplekken in Assen-Oost (Werkwereld), in Lariks-West (Rode Kruisgebouw) en binnenkort in het centrum (locatie Vaart Welzijn aan het Apollopad). 

T-shaped professionals

De participatiecoaches binnen de route Vrijwilliger zijn zogenaamde T-shaped professionals, die generalistisch werken samen met netwerkpartijen in de buurt en specialistisch vanuit de Participatiewet en aanverwante regelingen. Cliënten kunnen bij één persoon terecht voor het recht op een uitkering inclusief bijzondere bijstand en deelname aan alle vormen van participatie, omdat wij integraal werken. Hierdoor is breed maatwerk mogelijk en kunnen wij eerder signaleren of er sprake is van problemen op één of meerdere leefgebieden. In de route vrijwilliger zit een speciale groep cliënten. Zij kunnen niet naar de arbeidsmarkt en vaak is er sprake van multi-problematiek. Het is een kwetsbare groep voor wie de kans op terugval  groot is.


Preventie

Wij zijn in 2018 gestart met het verkennen van onze rol op het gebied van preventie van schulden en doen dat samen met Vaart Welzijn en de Gemeentelijke Kredietbank. Om risicogroepen tijdig in beeld te krijgen gaan wij in de 2e helft van dit jaar de VoorzieningenWijzer inzetten op initiatief van de gemeente Assen en Actium. De VoorzieningenWijzer is een instrument waarmee wij snel een beeld kunnen vormen over de financiële stabiliteit van een inwoner. Het is immers belangrijk dat het inkomsten en uitgavenpatroon in balans is en blijft. Met name bij inwoners en cliënten die langdurig een laag inkomen hebben is de kans op een ongezond huishoudboekje aanwezig. Als regelingen en voorzieningen niet zijn aangevraagd of onvolledig worden benut, dan ondersteunen wij daarbij. Na de zomer zal de Voorzieningenwijzer bij positief resultaat ook in Aa en Hunze en Tynaarlo worden ingezet. 

                                                             

Laaggeletterdheid

Veel inwoners hebben moeite met lezen en schrijven en het ontbreekt hen aan digitale vaardigheden. Door deze laaggeletterdheid is het moeilijk om mee te doen in de maatschappij. De Drentse Aa gemeenten hebben initiatieven ontplooid om laaggeletterdheid tegen te gaan. In de Taalhuizen (ontmoetingsplekken) wordt aan deze inwoners extra ondersteuning geboden. Wij signaleren laaggeletterdheid en verwijzen inwoners door die op dit gebied ondersteuning nodig hebben.


OGGZ

Wij nemen ook actief deel aan het OGGZ-netwerk. Dit is een netwerk dat zich bezig houdt met de zogenaamde zorgmijders. De verschillende netwerkpartijen proberen de zorgmijders weer op de rails te krijgen en vooral weer in hun eigen kracht zetten, zodat ze weer beter kunnen functioneren in de maatschappij.

Nicole vertelt

"Ik heb een maand huurachterstand en weet niet wat ik moet doen om dit op te lossen. Ik heb contact opgenomen met mijn participatiecoach met de vraag of er geen mogelijkheid tot een betalingsregeling of iets dergelijks is. Mijn participatiecoach is thuis bij mij langs geweest en samen hebben wij mijn financiële situatie doorgenomen. Ik blijk meer schulden te hebben dan ik dacht. Ik heb alles verzameld en ga nu ook bijhouden wat ik ontvang en uitgeef. Ik krijg steeds meer inzicht in mijn financiële situatie. Ik ben daar heel blij mee. Ik heb de participatiecoach dan ook een mail gestuurd. Ik heb ze bedankt voor het huisbezoek en verteld dat ik erg blij ben dat ze langs zijn gekomen. Ik heb binnenkort een afspraak bij de GKB".

Niels vertelt

"Ik heb geneeskunde gestudeerd en ben daarna omgeschoold richting de ICT. Ik had een goede baan en een prima inkomen. Toen ging het mis. Ontslag, een echtscheiding en de volledige zorg voor mijn kind ging naar mijn ex-vrouw. Ik werd opgenomen, want ik wilde niet meer leven. Mijn huis is per executieverkoop verkocht. Ik bleef achter met een enorme schuldenlast en kwam in de schuldsanering. Uiteindelijk ben ik bij de daklozenopvang aan de Groningerstraat beland en toen ging het echt heel slecht met mij, zowel fysiek als geestelijk. Inmiddels gaat het met mij weer wat beter, mede dankzij mijn participatiecoach. Ik heb nu een leuke flat, goede medicatie en ik zorg er zelf voor dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Ik doe nu ook vrijwilligerswerk en ga naar de inloop koffieochtend. Er is weer een lichtpunt in mijn leven"

Zelfredzaamheid

Wij participeren in de Taalhuisoverleggen, in buurtteam-overleggen (aanpak problematiek op meerdere leefgebieden binnen het sociaal domein), in de Leerkring Armoede, in de Doetank Tynaarlo en in het Armoedepact Aa en Hunze (overleggen over armoede). Dit alles met als doel om de zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden van de inwoners te vergroten, zodat ook zij kunnen meedoen in de samenleving.


Project Sociale Activering in Aa en Hunze

In dit project worden kwetsbare inwoners door welzijnsorganisatie Impuls Welzijn geactiveerd. Het gaat dan om inwoners die al jaren in een uitkeringssituatie zitten (bijstand of Wajong), veel tijd thuis doorbrengen, complexe problematiek hebben en hun situatie als uitzichtloos ervaren. Doel van het project is inwoners weer in beweging te krijgen. Zij krijgen de kans om met individuele begeleiding en/of groepsgewijze trainingen hun talenten te (her)ontdekken, hun mogelijkheden te vergroten en de belemmeringen op de juiste wijze aan te pakken. Zij komen fysiek en mentaal weer in beweging, vergroten hun (digitale) vaardigheden en voelen zich weer nuttig en hebben weer energie om vrijwilligerswerk of maatschappelijke activiteiten te integreren in hun dagelijkse leven. Het project is gestart in september 2017 en op dit moment doen 20 inwoners hieraan mee. Met 16 van hen is al een trajectplan opgesteld.  


Meedoenbanen in Tynaarlo

De gemeente Tynaarlo heeft het initiatief genomen om banen in te stellen voor inwoners die erg moeilijk aan de slag komen in een reguliere baan. Inmiddels zijn vier inwoners gestart met een meedoenbaan.  


Sport maakt Actief

Het project “Sport maakt Actief” is een initiatief van de Gemeente Tynaarlo in samenwerking met de Fight Game Academy van Semmy Schilt. Het doel is om deelnemers letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Er wordt gewerkt aan de conditie, weerbaarheid, bewustwording en het zelfbeeld. Het accent in de training ligt op plezier, samenwerking en grenzen verleggen. Ook is er een informatief aspect waarin de dagelijkse dingen besproken worden, soms opdrachten gemaakt kunnen worden en presentaties door gastsprekers worden gegeven. De workshop: “doelen stellen” wordt gegeven door Semmy Schilt, hierbij blikt hij terug op hoe hij zelf zijn doelen heeft gesteld en nog stelt. Negen cliënten hebben het project doorlopen waarvan twee inmiddels zijn gestart met een opleiding (tot jobcoach en schilder).


 Prestatieafspraak

Van 95% van de cliënten die zijn ingedeeld op trede drie en vier (onbetaald werk en deelname georganiseerde activiteiten) van de participatieladder wordt in samenwerking met zorg- en welzijnspartijen voorkomen dat ze zakken op de participatieladder.

KPI participatieladder

Deze prestatieafspraak is gehaald.