Route werknemer

Via de route werknemer begeleiden, coachen en plaatsen wij cliënten die direct of binnen twee jaar weer aan het werk kunnen. Het gaat hier dan om de uitkeringsgerechtigden en hun meerderjarige huisgenoten. In de route worden cliënten ingedeeld in de meest geschikte branche. Een deel van deze cliënten vindt werk met hulp van structurele of incidentele loonkostensubsidie indien zij niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als zij aan het werk zijn, verlenen wij nazorg, vaak in de vorm van jobcoaching. In deze route werken wij met drie brancheteams: team Hodezo (Horeca, Detailhandel, Zorg), team BILT (Bouw, Industrie, Logistiek, Techniek) en team Zakelijke Dienstverlening. 

Het succesvol plaatsen kan alleen als wij naast ons aanbod, de cliënten, de vraag van de werkgevers goed kennen. Het gaat om relatieopbouw. Ook acquisitie, matching, plaatsing en subsidieverstrekking horen hierbij. Onze accountmanagers werken hiervoor samen in onze Arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Door deze samenwerking brengen wij de kansen in onze regio in beeld. De uitwerking hiervan vormt het marktbewerkingsplan waar de accountmanagers samen met de werkcoaches in de brancheteams invulling aan geven.

De accountmanagers kennen de arbeidsmarkt, hebben zicht op vacatures en kennen de mogelijkheden om bij en samen met werkgevers werk te creëren. Zij zorgen ook voor voldoende mogelijkheden door partnerschappen aan te gaan met bedrijven en sociale ondernemingen en zorgen voor aanvullende vormen van werk waar dat nodig is.

In 2017 is een duidelijke trend zichtbaar geworden dat ons cliëntenbestand verder van de arbeidsmarkt afstaat. Het wordt steeds lastiger om plaatsingen te kunnen realiseren. Het is algemeen bekend dat de bijstandspopulatie pas later profiteert van een hoogconjunctuur. Bij een aantrekkende economie daalt de WW-populatie altijd eerder dan de bijstandspopulatie. Er zijn intensievere coaching en aanvullende trajecten nodig om de plaatsingen te kunnen realiseren. Daarnaast is de benodigde nazorg groter om er voor te zorgen dat mensen aan het werk blijven. De intensievere begeleiding en nazorg zorgt voor een grotere begeleidingsvraag.

Branchegericht werken

Wij zijn doorlopend op zoek naar de kansen in de markt. Onze coaches werken branchegericht in de sectoren waar de vraag op de arbeidsmarkt groot is en die kansrijk zijn voor onze cliënten. In de eerste verantwoordingsperiode hebben wij op basis van een nieuwe arbeidsmarktanalyse, het marktbewerkingsplan en lokale ontwikkelingen besloten om onze huidige branche indeling te herijken. Zo hebben wij inmiddels afscheid genomen van de horecabranche als kansrijk beroep voor onze cliënten. Ondanks dat deze branche nog wel vacatures kent is het verschil in vraag en aanbod te groot geworden. Wel blijven wij investeren in het relatiebeheer met bestaande partners in deze branche. Daarentegen zijn de branches techniek, productie, zorg en ICT voorbeelden van kansrijke branches. De komende periode gaan wij gebruiken om deze herijking verder te implementeren in de route werknemer. In de tweede bestuursrapportage komen wij hier op terug.

Werken in de Zorg biedt perspectief 

Voor onze cliënten hebben wij in het laatste kwartaal van 2017 een aantal trajecten opgestart dat gericht is op werken in de Zorg. Dit kan een traject zijn gericht op kennismaken en oriënteren, werken en leren of een traject richting direct aan het werk. Er zijn in deze periode diverse activiteiten georganiseerd. Er is grote belangstelling voor Agogisch werk (werkbegeleider, woonbegeleider, begeleider in de dagbesteding), Verzorgende IG (BBL opleiding niveau 3) of kinderopvang/ pedagogisch medewerker. 

In totaal zijn er voor het verzorgende IG opleidingstraject 52 mensen aangemeld. Uiteindelijk zijn hiervan zes cliënten gestart met de opleiding. Ondanks het feit dat deze aanmeldingen in theorie geschikt waren voor dit traject wordt duidelijk dat het voor onze cliënten moeilijk is om te kunnen starten. Er worden in samenwerking met de werkgevers nu voorlichtingen georganiseerd voor andere functies in de zorg en er wordt verkend of hiervoor een scholingstraject kan worden opgezet. Door gebruik te maken van werkontwikkelplekken en het geven van intensieve coaching, wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van deze groep cliënten.

Kinderopvang

Het afgelopen jaar is er veel vraag ontstaan naar gekwalificeerde medewerkers voor de kinderopvang. Binnen de brancherichting zorg was een aantal werkzoekenden met de ambitie om in de kinderopvang te kunnen werken, maar deze voldeden niet aan het oorspronkelijke functieprofiel en kwamen daardoor niet door voorselecties heen.

Door een wijziging in de CAO voor de kinderopvang zijn de instroomeisen voor deze functie vereenvoudigd. Daaruit is het idee ontstaan om een ‘speedmeet’ te organiseren voor werkzoekenden en werkgevers uit de kinderopvang.  Tijdens deze speedmeet zijn 11 werkzoekenden en drie lokale werkgevers  met elkaar in gesprek gegaan. Er zijn zes cliënten aangenomen en drie cliënten kunnen in september beginnen met een BBL-opleiding.

Statushouders

Landelijk is afgesproken dat statushouders zo snel mogelijk zelfstandig volwaardig aan het werk gaan, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan onze samenleving. Statushouders krijgen ondersteuning op veel leefgebieden en door diverse organisaties. Zo is er ondersteuning voor en bij huisvesting, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en Werk & Inkomen. Dit wordt verzorgd door gemeenten zelf, sociale teams, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), taalaanbieders voor inburgering en WPDA.

Wij vinden dat werk voorop staat voor statushouders. Hiermee willen wij voorkomen dat grote groepen statushouders langdurig aan de kant komen te staan, zoals dit in de jaren negentig van de vorige eeuw wel is gebeurd. Wij nemen hierin ook de regie in samenwerking met anderen. Op 30 april begeleidden wij 405 statushouders en/of inburgeraars (273 uitkeringen). In deze verantwoordingsperiode zijn er 22 uitkeringen toegekend voor deze doelgroep (Aa en Hunze 4, Assen 10 en Tynaarlo 8) en 24 uitkeringen beëindigd (Aa en Hunze 4, Assen 7 en Tynaarlo 13).

Samenwerking COA 

Nieuwe statushouders worden door het COA direct op weg geholpen hun weg in de Nederlandse maatschappij te vinden. Het COA verzorgt hiervoor een cursus, waarvan de laatste module gaat over uitkering en werk. Vorig jaar zijn wij gestart met een pilot om op dit gedeelte de voorlichting als WPDA te verzorgen. 

Inmiddels is de samenwerking verder uitgebreid. We zijn nu structureel betrokken bij de voorlichting bij het asielzoekerscentrum. Daarnaast wordt er met de statushouder, direct na plaatsing in een gemeente, een kennismakingsgesprek gepland met een coach. Deze vindt plaats op het asielzoekerscentrum en zo wordt er samen met het COA direct ondersteuning geboden richting studie en/of werk. De komende periode gaan wij met het COA verder verkennen hoe wij de samenwerking kunnen uitbreiden. 

Werken leer je door te werken

Ali woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Assen. Het gezin heeft in 2015 een huurwoning in Assen gekregen en is cliënt geworden bij WPDA. Daarvoor woonden zij in het AZC in Drachten. Ali is vanuit Syrië gevlucht. Daarna heeft er gezinshereniging plaatsvonden. In Syrië was hij werkzaam in een hotel.

Afgelopen januari is hij begonnen met een Werk Ontwikkel Plek van zes weken bij Animo. Hij heeft enorm zijn best gedaan. Meerdere keren hebben er tussenevaluaties plaatsgevonden. Hieruit bleek keer op keer dat Ali zich op alle werknemersvaardigheden ontwikkelde. Wel bleef er sprake van een taalbarrière.

Zijn inzet bleef niet onopgemerkt. Bij ons eindgesprek werd hem verteld dat hij mocht blijven. De WOP werd omgezet in een betaald dienstverband. Hij is erg trots en gelukkig met zijn eerste betaalde baan in Nederland!

Animo

Prestatieafspraak

Van de cliënten waarvan de inschatting is dat zij binnen twee jaar aan het werk kunnen zorgt WPDA dat men 100% intensieve dienstverlening krijgt. Van deze groep is 80% binnen twee jaar aan het werk.

KPI werk2

Zoals wij in ons jaarverslag 2017 al hebben aangegeven is de termijn van twee jaar, waarin cliënten die intensieve dienstverlening ontvangen moeten kunnen uitstromen, niet meer reëel. Over deze verantwoordingsperiode is de score 74%. Onze inzet blijft zich richten op een zo snel mogelijke plaatsing op de arbeidsmarkt.

 

Rendement route werknemer

In de bestuursrapportage maken wij de kosten en opbrengsten inzichtelijk die zijn gemaakt in de routes gericht op participatie op de arbeidsmarkt. Qua kosten gaat het hierbij om de personeelslasten en de kosten vanuit de integratie-uitkering. De opbrengsten bevatten de besparing op de uitkeringslasten door uitstroom van cliënten door onze interventie. Het saldo van de kosten en baten laat zien wat de route werknemer heeft opgeleverd.