Uitkeren

Onze cliënten gaan direct op weg naar school, werk, ondernemerschap of participatie. Een (tijdelijke) bijstandsuitkering is hierbij ondersteunend, voorwaardenscheppend en daarom onlosmakelijk verbonden met de routes.

Wij verstrekken bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en minimaregelingen, zoals de meedoenpremies voor schoolgaande kinderen en de individuele inkomenstoeslag. Ook verzorgen wij de aanmeldingen voor de collectieve zorgverzekering. Wij brengen deze inkomensvoorzieningen voortdurend onder de aandacht bij onze inwoners om zo het bereik te vergroten. In de brochure ‘Waar heb ik recht op’ kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn en of zij daar voor in aanmerking kunnen komen. Deze brochure verspreiden wij via de sociale teams, Vaart Welzijn en diverse intermediairs. De brochure is ook te vinden op onze website.

Voorlichtingsplan 2018

Het team Intake en Naleving zorgt ervoor dat inwoners weten of zij recht hebben op bijstand, dat zij krijgen waar zij recht op hebben en dat cliënten op de juiste route worden gezet (Onderwijs, Werknemer, Ondernemer of Vrijwilliger). Het begint met goede voorlichting die plaatsvindt voor, tijdens en na het intakeproces. Als het tot een aanvraag komt, volgt iedere aanvrager een voorlichtingsbijeenkomst: wat kunnen wij van elkaar verwachten, hoe ziet onze dienstverlening er uit en welke spelregels gelden er. Direct daarna krijgt iedere aanvrager een zogenaamd startgesprek, waar aan de hand van een interesseformulier en een competentiescan de juiste route wordt bepaald en de leefgebieden in kaart worden gebracht. Ook worden tijdens dit gesprek onduidelijkheden weggenomen en vragen beantwoord. Tijdens het aanvraagproces hebben wij daarnaast een spreekuur voor aanvragers die moeite hebben met het aanvraagformulier of vragen hebben over gegevens die wij van hen willen hebben. Wij redeneren altijd vanuit de cliënt, voorkomen onterechte toekenningen en afwijzingen en passen de omgekeerde toets toe bij de beoordeling van aanvragen.

Omgekeerde toets voor Simon

Simon is dak- en thuisloos en komt een bijstandsuitkering aanvragen. Volgens de Participatiewet moet Simon een geldig identiteitsbewijs overleggen, maar dat heeft hij door omstandigheden niet. Hij heeft wel een rijbewijs, maar dat is niet voldoende. Strikt volgens de wet zou Simon geen bijstand kunnen aaanvragen en moet hij eerst zorgen dat hij een geldig identiteitsbewijs krijgt. Maar daar heeft Simon geen geld voor. Als wij deze casus strikt volgens de wet zouden afhandelen zou Simon alleen nog maar verder in de problemen komen. Met de omgekeerde toets in ons achterhoofd hebben wij Simon alvast een voorschot verstrekt op zijn mogelijke bijstandsuitkering. Van dat geld heeft hij een identiteitsbewijs aangeschaft. Gelukkig kon het recht op een uitkering daarna worden vastgesteld en is het voorschot verrekend. Hiermee hebben wij de vicieuze cirkel waar Simon zich in bevond doorbroken en kon hij weer een bankrekening openen, zich inschrijven bij een woningstichting en hij heeft inmiddels weer een vaste woon- en verblijfplaats.

Meedoen kinderen

Meedoen in de samenleving is belangrijk, zeker voor kinderen. Het meedoenbeleid zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een laag inkomen toch actief mee kunnen doen op school, kunnen sporten en kunnen meedoen aan culturele activiteiten.

Het merendeel van de aanvragen geschiedt voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Dit betekent dat de piek van de aanvragen in de zomer plaatsvindt. Wij kunnen in de tweede bestuursrapportage van 2018 een completer beeld geven over het beroep op de meedoenregeling voor kinderen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten, bijvoorbeeld bij ziekte of andere sociale redenen. Bijzondere bijstand is beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook hier is de totale groep groter dan alleen inwoners die een uitkering ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in deze periode 260 aanvragen toegekend. Voor de inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gaat het om 370 toekenningen (totaal 630). Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten beslaat nog steeds een groot deel van de totale uitgaven bijzondere bijstand. Deze kosten zijn voor ons lastig te beheersen omdat onze invloed klein is. Toch willen wij hier invulling aan geven. Veel inwoners zijn niet in beeld bij gemeentelijke organisaties wanneer bewind wordt aangevraagd. Dat betekent dat wij inwoners die schulden hebben zelf actief opzoeken. Daarnaast worden alle inwoners die bijstand aanvragen en schulden hebben warm overgedragen aan de Gemeenschappelijke kredietbank (GKB).

Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele inkomenstoeslag is een wettelijke regeling die zorgt dat inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die drie jaar of langer een minimuminkomen hebben en tevens geen uitzicht op inkomensverbetering, jaarlijks een extraatje ontvangen. Voor inwoners met een uitkering hebben wij in deze periode 523 toeslagen verstrekt, voor inwoners met een inkomen tot 120% 104 toeslagen (totaal 627).

Witgoed

Wij voeren de witgoedregeling uit voor Assen en Tynaarlo. Het gaat dan om het vertrekken van een wasmachine, koelkast, kookplaat of stofzuiger. Over deze periode hebben wij voor inwoners met een uitkering 97 toekenningen gedaan, voor inwoners met een inkomen tot 120% 22 toekenningen (totaal 119).

Collectieve zorgverzekering

Inwoners kunnen zich bij ons collectief verzekeren voor hun zorgkosten via Zilveren Kruis Achmea of Menzis. Op dit moment zijn 3.622 inwoners bij ons collectief verzekerd, wat een stijging betekent van ongeveer 8% ten opzichte van 2017.

Aan het eind van dit jaar stopt Zilveren Kruis met het aanbieden van een collectieve aanvullende zorgverzekering. Daarom voeren wij een marktverkenning uit op zoek naar een nieuwe samenwerkingspartner. Veel zorgverzekeraars in Nederland hebben te kennen gegeven dat zij de waarde van het instrument collectieve zorgverzekering onderschrijven en dit willen blijven aanbieden. Wij zien de zoektocht naar een nieuwe partner dan ook met vertrouwen tegemoet.

Vereenvoudigd aanvraagproces voor statushouders

Wij hebben het aanvraagproces voor statushouders sterk vereenvoudigd en verbeterd. Zo werken wij vanaf 2018 met een duidelijk en simpel aanvraagformulier. De begeleiders van Vluchtelingenwerk leveren dit aanvraagformulier en de gegevens bij onze receptie in. Wij kennen de aanvraag bijstand en de lening voor woninginrichting toe en nodigen alle nieuwe statushouders uit voor een voorlichtingsbijeenkomst waar een tolk bij aanwezig is. Zo helpen wij hen om inzicht te krijgen in de spelregels en de wederzijdse verwachtingen.

Digitaal aanvragen bewindvoeringskosten voor niet-uitkeringsgerechtigden

Vanaf 2018 is het voor bewindvoerders mogelijk om aanvragen voor de kosten van bewindvoering digitaal bij ons aan te vragen. Voor uitkeringsgerechtigden kon dat al en ontvingen bewindvoerders direct een besluit in hun mailbox. Voor niet-uitkeringsgerechtigden hebben wij wel het gehele aanvraagproces gedigitaliseerd, maar moeten wij nog wel eerst een draagkrachtberekening maken. Al met al is dit voor inwoners, cliënten, bewindvoerders en voor onze organisatie een nieuwe stap in het vereenvoudigen van aanvragen die van alle kanten zeer goed bevalt, omdat het sneller, slimmer en simpeler georganiseerd is.

Prestatieafspraak

Uit steekproeven blijkt dat in niet meer dan 1% van gevallen een onjuiste beslissing op een uitkeringsaanvraag is genomen (nieuwe beschikkingen).

KPI onjuiste beslissing

Deze prestatie is behaald.